Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři a uživatelé produktů UNITRONIC s. r. o., tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem UNITRONIC s.r.o. (dále jen UNITRONIC) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále zpracování osobních údajů).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které UNITRONIC v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou:

 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob).
 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa, adresa bydliště, tel. spojení) osob uplatňujících reklamaci výrobků společnosti UNITRONIC.

(dále jen společně "subjekt")

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost UNITRONIC s.r.o., IČO: 26493012, se sídlem Žloukovice 38, 267 05 Nižbor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85686, která určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je provozní ředitelka UNITRONIC, kterou může subjekt v případě jakýchkoli dotazů, stížností kontaktovat na tel. čísle +420 725 966 593, e-mailem: obchod@unitronic.cz, příp. osobně na adrese Žloukovice38, 267 05 Nižbor po předchozí telefonické dohodě.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem UNITRONIC zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem jsou osobní údaje subjektů UNITRONICem zpracovávány.

Základní identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera Údaje nezbytné pro zasílání obchodních sdělení, tiskových zpráv Základní identifikační a kontaktní údaje zákazníka (reklamace výrobku)
Osobní údaje
 • jméno a příjmení
 • pozice, společnost
 • e-mail, telefonní číslo
 • fotografie
Účel zpracování
 • Sjednání, uzavření a plnění smlouvy
 • Uvedení obchodního partnera v tiskových sděleních UNITRONIC
Právní základ zpracování
 • Uzavření a plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem společnosti UNITRONIC na zajištění komunikace s obchodními partnery
 • Souhlas obchodního partnera
Osobní údaje
 • jméno a příjmení
 • pozice, společnost
 • e-mail, telefonní číslo
Účel zpracování
 • Zasílání informací o nových službách či rozšíření služeb a jiných obchodních sdělení
 • Zlepšování kvality služeb
 • Informování o výpadcích služeb.
Právní základ zpracování
 • Souhlas či obchodním partnerem
 • Oprávněný zájem společnosti UNITRONIC na informování o službách a produktech
 • Souhlas obchodního partnera
Osobní údaje
 • jméno a příjmení
 • pozice, společnost
 • e-mail, telefonní číslo
Účel zpracování
 • Realizace opravy reklamovaného výrobku
Právní základ zpracování
 • Souhlas zákazníka

Z jakých zdrojů získává UNITRONIC osobní údaje?

UNITRONIC získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od subjektů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES).

Sdílí UNITRONIC osobní údaje s dalšími osobami?

 • Poskytovatelé služeb

UNITRONIC využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci. Pro účely plnění jejich povinnostíjim musí být UNITRONIC předány určité osobní údaje subjektů.

Jak jsou osobní údaje zabezpečené?

UNITRONIC za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů subjektů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. UNITRONIC udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů je umožněn pouze osobám, které jejpotřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvnípovinností mlčenlivosti.

Jak dlouho UNITRONIC osobní údaje uchovává?

UNITRONIC uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů UNITRONIC nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování. Pokud UNITRONIC údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Jaká jsou práva subjektů týkající se zpracování osobních údajů?

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví zejména následující práva subjektů:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti UNITRONIC, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady UNITRONIC rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti UNITRONIC (www.unitronic.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.

© 2021 Unitronic